Često postavljena pitanja

1. Zašto ulagati u investicijske fondove?

Investicijski fondovi su samo jedna od investicijskih klasa u koje je moguće ulagati svoju imovinu. Zašto ulagati i što time dobivate, pogledajte u rubrici "Zašto ulagati".

2. Kolike su naknade?

Naknade koje se naplaćuju pri ulaganju u investicijske fondove su propisane Prospektom ili Pravilima svakog fonda. Za fonodove s javnom ponudom pod upravljanjem Alternative Investa naknade možete pogledati na stranici "Naši fondovi".

3. Plaća li se porez na ulaganja u investicijske fondove?

Na ulaganja duža od dvije godine ne plaća se porez. U ostalim slučajevima porez se plaća prema važećim zakonima.

4. Postoji li rizik od krađe mojih udjela i tko garantira za moje udjele?

Za razliku od klasične oročene štednje u bankama, država ne garantira za Vaš uloženi novac prilikom ulaganja u investicijske fondove. No, investicijski fondovi svoju imovinu drže kod depozitara, tj. pravne osobe koju također nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga stoga društvo za upravljanje nije u mogućnosti otuđiti Vaš novac niti je u direktnom doticaju s istim. Imovina fondova nije imovina Društva što znači da u slučaju stečaja Društva imovina fonda nije dio stečajne mase. Udjelima koji glase na Vaše ime možete raspolagati samo Vi te Vaš opunomoćenik, u slučaju da ste opunomoćili neku drugu osobu.

5. Gdje mogu saznati više o pojedinom fondu?

Prema Zakonu, svaki fond ima obvezu objaviti informacije pa tako otvoreni investicijski fondovi koji se nude ulagateljima javnom ponudom objavljuju Prospekt, Pravila i Ključne podatke za ulagatelje. U navedenim dokumentima možete pronaći sve informacije vezane uz fond. Dokumente fondova možete pronaći na našem webu pod "Naši fondovi". Ukoliko i dalje imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

6. U kojoj valuti mogu uplatiti sredstva?

Uplata ulagatelja može biti u kunama ili protuvrijednosti u drugoj valuti. Ukoliko se u fond uplaćuje u drugoj valuti, obzirom da je valuta fonda HRK, udjeli se i dalje izdaju u kunskoj vrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan priljeva novčanijh sredstava.

7. Posjedujem dionice. Mogu li uplatu u investicijski fond izvršiti u dionicama?

Da, uplata u fond u financijskim instrumentima je moguća pod uvjetima koje je Pravilnikom o udjelima UCITS/AIF fonda odredila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz uvjet da se ponuđenim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da su njihove cijene neposredno i redovito raspoložive na tržištima na kojima su uvršteni ili na kojima se njima trguje u skladu s investicijskim ciljevima, strategijom ulaganja i ograničenjima ulaganja fonda. Ukoliko imate pitanja o tome zadovoljavaju li Vaši financijski instrumenti uvjete za uplatu u investicijski fond slobodno nas kontaktirajte.

8. Postoji li mogućnost ulaganja putem trajnog naloga?

Da, ulaganje u fondove moguće je i putem trajnog naloga i to redovnom uplatom već vrlo malih iznosa. Takva vrsta ulaganja predstavlja izdvajanje malih iznosa danas, kako bi se kroz akumulaciju mjesečnih iznosa ulagalo u budućnost. Prilikom uplate u fond putem trajnog naloga, uz standardnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i presliku ugovora o trajnom nalogu s bankom. kontaktirajte.

9. Može li se vrijednost udjela smanjiti?

Vrijednost udjela fonda ovisi o vrijednosti imovine u koju fond ulaže stoga, ukoliko cijena imovine raste, raste i vrijednost udjela te se stvara pozitivan prinos na ulaganje. Vrijednost imovine u koju fond ulaže može se i smanjiti pa će vrijednost udjela biti manje i stvara je negativan prinos. Bitno je razumjeti rizike te ulagati na duži rok. Cijena imovine fonda i posljedično cijena udjela fonda mogu imati oscijalacije u kratkom roku, no bitno je da u dugom roku cijena udjela raste.

10. Kako i kada mogu otkupiti svoje udjele?

Ulagatelj, tj. imatelj udjela, ima pravo u svako doba zahtijevati otkup svojih udjela, pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati, i na taj način istupiti iz Fonda. Otkup udjela se izvršava na način da ulagatelj Društvu dostavi ispunjeni Zahtjev za otkup udjela, presliku osobne iskaznice te presliku važeće kartice tekućeg računa. Za fondove pod upravljanjem Društva koji se nude javnom ponudom vrijedi slijedeće: Ukoliko je Zahtjev za otkup udjela zaprimljen u radni dan do 14 sati, ulagatelju se priznaje cijena udjela Fonda važeća na taj dan. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14 sati ili na dan koji nije radni dan, danom zahtjeva za otkup smatra se prvi slijedeći radni dan. Društvo će ulagatelju isplatiti novčana sredstva po osnovi otkupa udjela Fonda, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Zahtjeva za otkup i druge potrebne dokumentacije.

11. Izvršio/la sam uplatu prije nego sam primio/la potvrdu o zaprimanju dokumentacije od strane Društva.

Ukoliko je zaprimljena dokumentacija valjana, Društvo će izdati udjele sukladno Pravilima i Prospektu fonda. U slučaju da je uplata sjela, a dokumentacija nije valjana te na zahtjev djelatnika Društva niste dostavili ispravljenu/potpunu dokumentaciju, Društvo će Vam vratiti sredstva u nominalnom iznosu na račun s kojeg su došla.

12. Nisam u mogućnosti skenirati dokumentaciju, mogu li je uslikati i poslati?

Društvo će prihvatiti i fotografiranu dokumentaciju, no priprazite da fotografija zadovoljava sljedeće kriterije:

·nije mutna – jasno se vidi pročitati svaki dio dokumenta,

·jedna stranica dokumenta = jedna fotografija.

13. Mogu li napraviti zamjenu udjela iz fonda A1 u fond AP2?

Prema zakonima koji reguliraju UCITS i AIF fondove, zamjena udjela je moguća jedino između dva UCITS fonda i dva otvorena AIF-a. No, Vi možete otkupiti udjele iz jednog fonda pod upravljanjem Društva prema Prospektu (ukoliko postoji) i Pravilima tog fonda i sa sljedećim danom zahtijevati izdavanje udjela u drugom fondu pod upravljanjem Društva prema Prospektu (ukoliko postoji) i Pravilima tog drugog fonda.

14. Mogu li svoje udjele prebaciti na djecu ili neku treću osobu? Koliko to košta?

Ulagatelji, tj. imatelji udjela, imaju pravo raspolagati svojim udjelima (kupoprodaja, darovanje, prijenos i sl.). Navedeno se izvršava na temelju dostavljene valjane pravne osnove za takvo raspolaganje (primjerice ovjera javnog bilježnika). Društvo takvu uslugu ne naplaćuje.

15. Tko je kvalificirani ulagatelj?

Kvalificirani ulagatelj je ulagatelj koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i

b) za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 400.000,00 kuna ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a, te koji ispunjava barem jedan od sljedeća dva uvjeta:
- vrijednost njegove neto imovine je najmanje 2.000.000,00 kuna ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti
- radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u UAIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun ili za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a

16. Što je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS)?

UCITS fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za račun imatelja udjela u toj imovini s ciljem zajedničkog ulaganja imovine prikupljene javnom ponudom udjela u fondu. Investicijski fondovi su prvenstveno namijenjeni ljudima koji žele štedjeti novac, ali pritom preuzeti određenu razinu rizika za očekivani veći prinos za razliku od oročene štednje u bankama. Takve osobe mogu svoj novac povjeriti stručnjacima (fond menadžerima) koji zatim njihov novac i novac ostalih investitora ulažu u razne financijske instrumente koji nisu uvijek dostupni malom ulagatelju.

17. Što su alternativni investicijski fondovi (AIF)?

Za razliku od UCITS fondova koji su namjenjeni širokom krugu ulagatelja, alternativni investicijski fondovi (AIF-ovi) namijenjeni su uglavnom profesionalnim odnosno kvalificiranim ulagateljima. Postoje AIF-ovi s privatnom i javnom ponudom odnosno zatvoreni i otvoreni AIF-ovi. AIF s javnom ponudom je po nekim karakteristikama sličan UCITS fondu te u njega mogu ulagati i mali ulagatelji, no razlikuje se primjerice u tome što AIF omogućava ulaganja u širi raspon imovine koja nosi višu razinu rizika, ali očekuje se i viši prinos.

18. Tko regulira poslovanje UCITS i AIF fondova?

Poslovanje investicijskih fondova regulirano je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima. Poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima pod nadzorom je Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE