Općenito o investijskim fondovima
AInvesticijski fondovi su subjekti za zajednička ulaganja osnovani s ciljem prikupljanja sredstava od svojih ulagatelja koja investiraju u različite financijske instrumente – dionice, obveznice, blagajničke zapise, novac, izvedenice itd. Obzirom na vrstu imovine u koju ulažu, fondovi se mogu podijeliti na slijedeće vrste: novčani fondovi, obveznički fondovi, mješoviti fondovi, dionički fondovi i posebni fondovi. Osim što se navedeni fondovi razlikuju po vrsti imovine u koju ulažu, također se razlikuju i prema razini rizika koju je ulagatelj spreman preuzeti. Novčani i obveznički fondovi nose manji rizik, dok mješoviti i dionički fondovi nose veću razinu rizika koju ulagatelj preuzima.

Investicijski fondovi se također dijele na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom – UCITS (engl. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) i alternativne investicijske fondove – AIF. Na taj način se dijeli i zakon koji regulira navedene fondove stoga postoji Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima.
UCITS fondovi su namijenjeni široj javnosti, tj. svima koji žele ulagati, bili oni mali ili profesionalni ulagatelji. S obzirom na profil ulagatelja, UCITS fondovi moraju diversificirati svoju imovinu s ciljem smanjenja rizika i održavanja dovoljne razine likvidnosti. UCITS fondom na temelju odredbi prospekta, pravila i zakona upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima. Fond omogućava ulagateljima da svoja sredstva investiraju na tržištima na koja im, s obzirom na pojedinačne uloge, to možda ne bi bilo moguće te da iskoriste znanja i tehnike društva za upravljanje.

Alternativni investicijski fondovi su namijenjeni ulagateljima koji su spremni preuzeti veću razinu rizika za mogući veći prinos koji fond postiže ulaganjem u dodatne vrste imovine u koje UCITS fondu nije dozvoljeno ulagati (npr. robe). AIF može prikupljati sredstva javnom ili privatnom ponudom. AIF-ovi s privatnom ponudom nude se samo kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima koji imaju dovoljno znanja i investicijskog iskustva te shvaćaju koji rizik preuzimaju pri ulaganju u takve fondove. Neovisno o tome je li AIF s javnom ili privatnom ponudom, on može biti otvoren (nema pravnu osobnost) ili zatvoren (osnovan kao d.d. ili d.o.o.).

Otvoreni AIF s javnom ponudom je po obvezama objave dokumenata, promidžbe, profilu ulagatelja i učestalosti izračuna vrijednosti udjela sličan UCITS fondu, no za razliku od UCITS fonda, ovakav AIF može ulagati u određene vrste imovine u koje UCITS fond ne smije ulagati te mu je dopušteno preuzimanje nešto većih rizika.

Obveza društva za upravljanje je da u skladu s Pravilima i Prospektom pojedinog fonda na zahtjev ulagatelja izda ili otkupi udjele u fondu. Vrijednost udjela se mijenja svakodnevno te ovisi o vrijednosti imovine koja se nalazi u portfelju fonda. Cijena udjela fonda je jednaka neto vrijednosti imovine fonda podijeljenoj sa brojem izdanih udjela.

Prije ulaganja u bilo koji fond bitno je informirati se. Ulagatelj mora biti upoznat s Pravilima i Prospektom fonda ukoliko postoji (AIF s privatnom ponudom nema obvezu izrade Prospekta), te Ključnim podacima za ulagatelje. Na stranicama društva za upravljanje također su dostupna financijska izvješća fondova, mjesečni izvještaji te dnevne cijene udjela.

Više o fondovima pod upravljanjem Alternative Investa i cijene udjela možete pogledati u rubrici Naši fondovi ili nas kontaktirati .


POVRATAK NA NAŠE FONDOVE


POVRATAK NA VRH STRANICEPOVRATAK NA POČETAK STRANICE